+420 723 546 000 info@taxfin.cz

S účinností nového celního zákona dojde i ke změně prováděcích předpisů, kdy vyhláška 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy ES. Dne 29.7.2016 ve Sbírce zákonů, nabyl účinnosti nový celní zákon č.242/2016 Sb. S tímto novým celním zákonem byla přijata i souhrnná novela č. 243/2016 Sb., kterou se mění více než čtyři desítky souvisejících zákonů.

Změny:

  • Došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro Intrastat se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který společnosti používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
  • Specifikaci přepočtu cizí měny najdete v zákoně o DPH v §4 ods.5 a §25. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění, a to kurzem ČNB nebo ECB. Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu.
  • Statistický znak – seznam vybraného zboží u kterého se uvádí statistický znak, bude stanoven Český statistickým úřadem sdělením zveřejněním ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného zboží nebude již součástí nového nařízení vlády.
  • Oprava vykázaných údajů – oprava nemusí být provedena pokud hodnota zboží nepřesáhne 10 000 Kč.