+420 723 546 000 info@taxfin.cz

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení k DPH

autor: | Úno 5, 2017 | Nezařazené | 0 komentářů

Senát schválil novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zmírňuje sankce při opožděném podání kontrolního hlášení k DPH. Nejedná se o samostatný zákon, ale o součást souhrnné novely, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Předpis již byl doručen k podpisu prezidentovi republiky. Účinnosti novela nabude dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, úpravy týkající se kontrolního hlášení k DPH budou ale podle přechodných ustanovení vztaženy i na případy, které nastanou před tímto dnem. Institut kontrolního hlášení k DPH platí od 1.1.2016. V zákoně o DPH je nyní uveden v §101c-§101i. Povinnost podávat kontrolní hlášení má každý plátce DPH. Do zákona o DPH se doplňují nové paragrafy 101j a 101k. Podle §101j bude možné pokutu ve výši 1000 Kč jednou za kalendářní rok zcela prominout. Tuto pokutu správce daně promine automaticky, poplatník tak nebude muset podávat žádost o prominutí. Paragraf 101k se týká zbývajících pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Tyto pokuty bude moci správce daně také prominout, ale pouze z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. V tomto případě bude muset poplatník podat žádost o prominutí, a to nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti pokutu zaplatit. Novela mění i lhůtu, kterou mají podnikatelé na reakci na výzvu správce daně k odstranění chyb v kontrolním hlášení. Podle současného znění zákona musí poplatník zareagovat na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů od oznámení výzvy. Podle novely bude mít poplatník na opravu kontrolního hlášení 5 pracovních dnů.

Ing. Andrea Dvorská